top of page

להוסיף, לחסר, להכפיל ולחלק

חלוקת ביטויים אלגבריים

הערכת ביטויים אלגבריים

הכפלת שני ביטויים אלגבריים

הוספת וחיסור שברים אלגבריים 1

הוספת וחיסור שברים אלגבריים 2

פישוט שברים אלגבריים באמצעות פקטוריזציה

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

פקטוריזציה לביטויים אלגבריים

גורם משותף

קבוצה של ארבעה

טרינום ריבועי

עוד טרינום ריבועי

ההבדל בין שני ריבועים

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

פתרון משוואות אלגבריות

מניפולציה של משוואות / פורמולה אלגברית

פתרון משוואות אלגבריות לינאריות 1

פתרון משוואות אלגבריות לינאריות 2

פתרון משוואות סימולטניות

מקדמים לא ידועים

פתרון משוואות ריבועיות

פתרון משוואות ריבועיות מקושרות

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

פתרון אי-שוויון אלגברי

דוגמאות לאי-שוויון לינארי

פתרון אי-שוויון - דוגמה מעשית

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

השלמת הכיכר

bottom of page