top of page

קונסטרוקציות

להלן רשימה של כל הבנייה הנדרשת לבחינות תעודת זוטר ועזיבה:

בניית מעגל מעגל וסביבת מעגל

בניית Incenter ו- Incircle

בניית משיק למעגל בנקודה A.

בניית זווית של 60 מעלות

בניית מקבילית

בניית מרכז של משולש

בניית אורטוצנטר של משולש

בניית פלח קו באורך שורש מרובע 2 יחידות

בניית פלח קו באורך שורש מרובע 3 יחידות

bottom of page