top of page

הסתברות

המנהל הבסיסי לספירה ותמורות (הסדרים)

אירועים סותרים

שילובים (בחירה)

הסתברות מותנית

בעיית הסתברות

ערך צפוי

אירועים עצמאיים

עקומות רגילות וסטנדרטיות רגילות

שימוש בטבלת ההפצה הרגילה (ציון Z)

Z ערך בעיות

החלוקה הבינומית (ניסויי ברנולי)

התפוצה הבינומית (ניסויי ברנולי) הוארכה

גורמים

סיכום ההסתברות 1 ו -2

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

לא נדרש לעזיבת בחינת תעודה

האינטגרל הגאוסי

הפקת פונקציית צפיפות ההסתברות הנורמלית

bottom of page