top of page

קונסטרוקציות

להלן רשימה של כל הבנייה הנדרשת לבחינות תעודת זוטר ועזיבה:

חיתוך מאונך של קטע קו

חצוי זווית

חלק פלח קו לפלחים שווים

בנה קו מקביל לקו דרך נקודה שאינה על הקו

בנה קו בניצב לקו נתון דרך נקודה על הקו

בנה קטע קו באורך נתון על קרן נתונה

בנה זווית של מספר דרגות נתון על זרוע אחת של קרן נתונה

לבנות משולש בהתחשב במימדים של שלושת הצדדים (SSS)

בנה משולש בהתחשב במימדים של שני צדדים והזווית ביניהם (SAS)

בנה משולש בהינתן שתי זוויות ואת ממד הצד ביניהן (ASA)

לבנות משולש זווית ישרה בהתחשב בממד ההיפוטנוזה ובצד אחד אחר (RHS)

לבנות משולש זווית ישרה בהינתן זווית חריפה וצד אחד (RHS)

בנה מלבן בהתחשב במידות הצדדים

בנה קו בניצב לקו נתון דרך נקודה שאינה על הקו

bottom of page