top of page

דפוסי מספרים, רצפים וסדרות

דפוסים ליניאריים, ריבועיים, מעוקבים, אקספוננציאליים

המונח הכללי לרצפים לינאריים ורביעיים

בעיה בדפוסים לינאריים

בעיה בדפוסים ריבועיים

שאלות בחינה ברמה גבוהה יותר (2014)

רצפים וסדרות גיאומטריות

גבולות רצפים

סדרה גיאומטרית אינסופית

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

לא נדרש לעזיבת תעודת הסמכה

אל תשתמש בתוצאות בסרטונים אלה בשום תעודת זוטר או עזיבה. בחינות.

הסדרה של גרנדי

(1 - 1 + 1 - 1 + .......)

1 - 2 + 3 - 4 + .......

סכום המספרים הטבעיים

1 + 2 + 3 + 4 + ......

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

לא נדרש לעזיבת תעודת הסמכה

מספר אוילר ( ה )

זהות אוילר 1

זהות אוילר 2

bottom of page