top of page

גאומטריה

גיאומטריה - היסודות

5 האקסיומות

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

להלן רשימה של כל המשפטים, אקסיומות, מסקנות הנדרשות לבחינות תעודת זוטר ועזיבה:

להלן רשימה של כל הבנייה הנדרשת לבחינות תעודת זוטר ועזיבה:

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

משפטים 11, 12, 13

(הערה - ראה גיאומטריה של תעודת זוטר למשפטים 4, 6, 9, 14, 19)

משפט 11

(מחלקים חוצה שווה בשווה)

משפט 12

(משולש - חלקי צדדים פרופורציונליים)

משפט 13

(משולשים - צדדים פרופורציונליים)

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

גיאומטריה טרנספורמטיבית

תרגומים, סימטריה מרכזית, סימטריה צירית, סימטריה סיבובית

הגדלות

הגדלת משולש

bottom of page