top of page

הטיה, שאלות מובילות

כמה שאלות סטטיסטיות (ופתרונות)

פתרונות פעילויות

הממוצע מטבלת תדרים מקובצת

חציון ומצב מטבלת תדרים מקובצת

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

סוגי דוגמאות:

דגימה אקראית פשוטה

דגימה שיטתית

דגימת נוחות

דגימה מרובדת

דגימת אשכול

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

מקדם מתאם וקו ההתאמה הטובה ביותר (רגרסיה לינארית)

נוסחת קו הרגרסיה

( לא נדרש לעזיבת תעודה ).

שימוש בנוסחת הרגרסיה

( לא נדרש לעזיבת תעודה ).

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

סטיית תקן

משתנות - לא נדרש לצורך עזיבת תעודה.

שונות וסטיית תקן

הסקת נוסחת מקדם המתאם - אינה נדרשת לצורך השארת תעודה.

טווח ורבעונים

אחוזים

ציוני Z

משפט הגבול המרכזי

בעיה בגבול מרכזי

בדיקת השערה וערכי P

עוד בדיקות השערה

רווח בר סמך לתוחלת

מרווח אמון בפרופורציה

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

מרווחי אמון הממוצע והפרופורציה. בדיקת השערה

שאלות ופתרונות

(מאת ג'ורג 'האמפריס)

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

bottom of page