top of page

נטו של קונוס

נטו של גליל

נטו של קוביה

11 הרשתות של קוביה

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

סוגי מספרים (N, Z, Q, R)

הגורם המשותף הגבוה ביותר (HCF) והריבוי הנפוץ הנמוך ביותר (LCM)

מקומות עשרוניים ונתונים משמעותיים

סדרי גודל

המרות נפח שטח אורך

מאפיינים אסוציאטיביים, קומוטטיביים ומפיצים של מספרים אמיתיים

סימון מדעי

רציונליזציה של המכנה

מהירות / מרחק / זמן

מדוע מינוס פעמים מינוס הוא פלוס ומינוס פעמים פלוס מינוס

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

סטים

סטים - היסודות

סטים - בעיות עם 3 סטים

סטים נוספים

המאפיינים הקומוטטיביים, האסוציאטיביים והמפיצים של פעולות קבוצות

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

סדר הפעולות (BIMDAS)

סורדים

מספרים רציונליים (שברים)

עשרונים, אחוזים ושברים

bottom of page