top of page

גאומטריה אנליטית

תיאום המטוס x, y

נוסחת אמצע נקודה ומרחק

שיפוע של קו

מציאת משוואת קו

משוואות הקווים המקבילים והניצב

לחץ כאן למעגל היחידה

bottom of page